חובותיו של האפוטרופוס לרכוש כלפי האפוטרופוס הכללי

לשיתוף המאמר

Facebook
Twitter
LinkedIn

לקביעת פגישה

מאמרים נוספים

האפוטרופוס לרכוש חייב להגיש פרטה ודוח כספי, מדי שנה בשנה לאפוטרופוס הכללי.

 

האפוטרופוס לרכוש חייב להגיש פרטה לאפוטרופוס הכללי.

 

מהי פרטה?

פרטה היא פרוט נכסיו של האדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש.

 

פרוט נכסי המקרקעין של האדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש

על האפוטרופוס לרכוש לציין בפרטה מהם נכסי המקרקעין שבבעלות האדם שהוא

משמש לו אפוטרופוס לרכוש כגון: דירה, חנות, מגרש ועוד.

על האפוטרופוס לרכוש לצרף נסח רישום מלשכת רישום המקרקעין (טאבו) המעיד שבבעלות האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש דירה או מספר דירות, או חנות או מגרש.

בנסח הרישום של כל נכס מקרקעין חייבת להופיע הערת אזהרה המציינת שלבעלים של הדירה או החנות או המגרש מונה אפוטרופוס לרכוש.

 

פרוט כספיו של האדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש

על האפוטרופוס לרכוש לפרט בפרטה היכן מופקדים כספיו של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש: שם הבנק, שם הסניף, מספר החשבון.

כנ"ל לגבי כספיו של האדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש בקופת גמל ו/או בקרן השתלמות ו/או בבית השקעות ו/או בחברת ביטוח ו/או בכל מקום אחר.

על האפוטרופוס לרכוש לצרף אישור יתרות של כל חשבון בנק, קופת גמל, קרן השתלמות, קופת תגמולים ו/או תכניות חסכון ו/או כספים המגיעים מחברת ביטוח ו/או כל כסף המופקד בתאגיד פיננסי על שם האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש.

תדפיס יתרות הכספים של האדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש, כמפורט לעיל, צריך להיות נכון ליום בו נתן כב' בית המשפט צו מינוי אפוטרופוס לרכוש.

 

זכויותיו של האדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש

האפוטרופוס לרכוש חייב לציין בפרטה את כל זכויותיו של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש.

רישיון למונית ציבורית היא זכות שיש לציין בפרטה ולצרף מסמך רלוונטי המעיד שבבעלות האדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש רישיון למונית ציבורית.

 

קניין רוחני של האדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש

קבלת תמלוגים

האפוטרופוס חייב לציין בפרטה שהאדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש מקבל תמלוגים ולצרף מסמך רלוונטי המעיד על זכויותיו של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש לקבלת תמלוגים.

 

זכויות מפטנט

על האפוטרופוס לרכוש לציין בפרטה שהאדם שהוא משמש לו אפוטרופוס הוא בעל פטנט ו/או בעל פטנטים ולצרף לפרטה מסמכים רלוונטיים המעידים על רישום הפטנט ועל הזכויות הנובעות מאותו פטנט.

 

על האפוטרופוס לרכוש לציין כל קניין רוחני של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש.

 

דו"ח כספי שנתי לאפוטרופוס הכללי

האפוטרופוס לרכוש חייב להגיש דו"ח כספי, מדי שנה בשנה לאפוטרופוס הכללי.

 

מה כולל הדו"ח הכספי השנתי שעל האפוטרופוס לרכוש להגיש לאפוטרופוס הכללי.

הדו"ח הכספי השנתי שעל האפוטרופוס לרכוש להגיש, מדי שנה בשנה, לאפוטרופוס הכללי, כולל את ההכנסות וההוצאות של האדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש.

 

הכנסות האדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש במהלך השנה.

האפוטרופוס לרכוש חייב לפרט בדו"ח הכספי השנתי את כל ההכנסות של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש כגון:

הכנסה מפנסיה, קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי (קצבת אזרחים ותיקים, קצבת שאירים, גמלת סיעוד).

דמי שכירות מהשכרת נכס שבבעלות האדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש.

תשלומים המשתלמים מהאוצר לנכה רדיפות הנאצים, תשלומים המתקבלים משלטונות גרמניה וכן כל תשלום אחר שקיבל האדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש.

 

הוצאות האדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש

האפוטרופוס לרכוש חייב לפרט בדו"ח הכספי השנתי שהוא מגיש לאפוטרופוס הכללי את כל ההוצאות של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש כגון: מזון, ביגוד, הנעלה.

תשלום הוצאות אחזקת הדירה (ארנונה, תשלום מים, תשלום חשמל, תשלום לוועד הבית, תשלום לחברת הכבלים ועוד).

תשלום לעובד הזר.

תשלום לבית האבות ו/או למוסד הסיעודי, במקרה והאדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש מתגורר בבית אבות ו/או מאושפז במוסד סיעודי.

תשלום לרופאים פרטיים.

כל הוצאה והוצאה שמוציא אפוטרופוס לרכוש למחייתו ו/או לרווחתו של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש.

 

מסמכים ו/או קבלות המצורפים לדו"ח הכספי השנתי

האפוטרופוס לרכוש חייב לגבות במסמכים ו/או בקבלות ו/או בחשבוניות מס כל הכנסה והכנסה של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש.

האפוטרופוס לרכוש חייב לצרף לדו"ח הכספי השנתי קבלות ו/או חשבוניות מס על כל הוצאה והוצאה שהוציא מכספיו של האדם שהוא משמש אפוטרופוס לרכושו.

חשוב ביותר שהאפוטרופוס לרכוש ישמור כל קבלה ו/או כל חשבונית מס.

 

הגשת דו"ח כספי ראשון לאפוטרופוס הכללי

האפוטרופוס לרכוש חייב להגיש דו"ח שנתי כספי ראשון לאפוטרופוס הכללי בתום שנה מיום שכב' בית המשפט מינה אותו כאפוטרופוס לרכוש.

רצוי להגיש את הדו"ח הכספי הראשון בתום שנת המס וזאת גם במקרה שעדיין לא חלפה שנה מיום שכב' בית המשפט מינה את האפוטרופוס לרכוש.

במקרה והאפוטרופוס לרכוש מגיש את הדו"ח הכספי בתום שנת המס וקודם לסיום השנה מיום שבית המשפט מינה אותו כאפוטרופוס לרכוש, יכלול הדו"ח הכספי לאפוטרופוס הכללי, הכנסות והוצאות שהיו לאדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש החל מיום מתן צו מינוי אפוטרופוס לרכוש ועד סוף שנת המס.

לאחר מכן יגיש האפוטרופוס לרכוש דו"ח כספי שנתי לאפוטרופוס הכללי בתחילת כל שנת מס והדו"ח הכספי יתייחס לשנה החולפת.

דוגמא: כב' בית המשפט מינה את יונתן ביום 1.6.20 כאפוטרופוס לרכושו של שאול.

יונתן רשאי להגיש את הדו"ח הכספי השנתי לאפוטרופוס הכללי עד ליום 30.6.2021.

רצוי שיונתן יגיש את הדו"ח הכספי הראשון לאפוטרופוס הכללי בתחילת שנת 2021 והדו"ח הכספי יכלול את הכנסותיו ואת הוצאותיו של שאול החל מיום 1.6.2020 ועד ליום 31.12.2020.

את הדו"ח הכספי השנתי השני, יגיש יונתן לאפוטרופוס הכללי בתחילת שנת 2022 וכך הלאה.

עו"ד עפרה זיו תיתן לכם מידע משפטי, תענה על כל שאלה שתשאלו,
תיתן לכם יעוץ וטיפול משפטי מקצועי מסור ומהימן.
Scroll to Top
פתיחה
1
שלום וברכה
Call Now Button דילוג לתוכן