צרו קשר
ּ

צו מינוי אפוטרופוס זמני לגוף ולרכוש לקשיש

עו"ד עפרה זיו מתמחה בהגשת בקשה לצו מינוי אפוטרופוס זמני ו/או לצו מינוי אפוטרופוס קבוע לגופו ולרכושו של קשיש.

לעו"ד עפרה זיו ניסיון עשיר רב שנים של הגשת בקשות לצו מינוי אפוטרופוס זמני ו/או קבוע לגופו ולרכושו של קשיש.

עו"ד עפרה זיו מלווה את האפוטרופוס לגופו ולרכושו של הקשיש, במהלך תפקודו כאפוטרופוס, מייעצת לו בכל הקשור במישרין ו/או בעקיפין בתפקידו כאפוטרופוס לגופו ולרכושו של הקשיש לרבות ייעוץ משפטי וייצוג משפטי מול האפוטרופוס הכללי.

לייעוץ משפטי ולהגשת בקשה לבית המשפט למינוי אפוטרופוס זמני ו/או למינוי אפוטרופוס קבוע לגופו ולרכושו של קשיש פנה אלי בטלפון 03-6730117 או באמצעות צור קשר באתר ואשמח לעזור.

הטיפול מהיר, מקצועי מסור ומהימן.

נטשה, בעלה, ילדיהם ואביה אלכסיי הגיעו בשנות ה-90 לישראל מחבר העמים.

ברוסיה, היה אלכסיי רופא כירורג, בארץ עבד מעט.

כיום, אלכסיי הוא בן 90 ועל פי חוות דעת רפואית הוא זקוק לאפוטרופוס.

נטשה קראה אודותיי באינטרנט ופנתה אלי בבקשה שאגיש, בשמה ובמקומה, בקשה לבית המשפט למינויה כאפוטרופוס לגופו ולרכושו של אביה הקשיש.

במחצית אוגוסט 2017, הגשתי בקשה לבית המשפט למינוי זמני ו/או קבוע של נטשה כאפוטרופוס לגופו ולרכושו של אביה הקשיש.

הגשתי בקשה נפרדת לצו מינוי אפוטרופוס זמני לגוף ולרכוש.

יומיים לאחר סיום פגרת בית המשפט, נתן כב' בית המשפט צו מינוי אפוטרופוס זמני הממנה את נטשה כאפוטרופוס זמני, למשך שנה, לגופו ולרכושו של אביה הקשיש.

צו מינוי אפוטרופוס זמני לשנה מוגבל

צו מינוי אפוטרופוס זמני לגופו של אלכסיי הקשיש

בצו המינוי הזמני, הגדיר כב' בית המשפט במפורש את סמכויותיה של נטשה כאפוטרופוס לגופו של אביה הקשיש.

נטשה תהיה רשאית לחתום על כל מסמך ו/או בקשה כל שהיא מצד גורם רפואי ו/או שירותי הרווחה בקשר לטיפול רפואי מכל סוג שהוא ו/או שרות מכל מין וסוג שהוא הכרוך ברווחתו של אביה הקשיש אלכסיי.

כב' בית המשפט נתן צו מינוי אפוטרופוס זמני מוגבל לרכושו של אלכסיי הקשיש והגדיר בצו המינוי את סמכויותיה של נטשה.

הצו שנתן כב' בית המשפט מגביל את נטשה לתשלום הוצאותיו השוטפות של אביה הקשיש אלכסיי בגובה הכנסותיו השוטפות.

נטשה נדרשת לקבל מידע מכל גורם פיננסי שהוא לצורך הגשת פרטה ודו"ח ראשוני לאפוטרופוס הכללי בהתאם לחוק ולתקנות, ולצורך כך בלבד נטשה מוסמכת לחתום על כל מסמך/בקשה/טופס הדרוש לקבלת המידע מהבנק או מלשכת רישום המקרקעין (טאבו).

הערת אזהרה על דירתו של אלכסיי ועל חסכונותיו של אלכסיי בבנק ו/או בקופת גמל ו/או בקופת תגמולים ו/או בקרן השתלמות

נטשה נדרשת לרשום הערה מתאימה בדבר מינוי אפוטרופוס על כל נכס מקרקעין של אביה הקשיש אלכסיי ועל כל רכוש שאינו הכנסות שוטפות ובכלל זה חסכונות, קופות גמל, זכויות רכושיות וכו'.

חשבון אפוטרופסות נפרד

נטשה נדרשת לבצע הפרדת חשבונות כך שכל הכנסותיו והוצאותיו של אביה הקשיש אלכסיי יבוצעו מתוך חשבון אפוטרופסות אשר יפתח לצורך כך תוך 7 ימים מיום מתן הצו.

הודעה על ביצוע הפעולות הנ"ל לב"כ האפוטרופוס הכללי

נטשה נדרשת להעביר הודעה בדבר מילוי כל ההוראות הנ"ל לב"כ האפוטרופוס הכללי.

הארכת צו מינוי אפוטרופוס זמני לאחר שנה, לגופו ולרכושו של אלכסיי הקשיש

הארכת צו מינוי האפוטרופוס הזמני בעוד שנה מותנית, בין היתר, בביצוע האמור בצו מינוי האפוטרופוס הזמני.

אישור בית המשפט, מראש, לכל פעולה ברכושו של אלכסיי הקשיש (מעבר לפעולות המפורטות בצו המינוי הזמני)

כל פעולה ברכושו של אלכסיי הקשיש, מעבר לפעולות המצוינות בצו מינוי האפוטרופוס הזמני כמפורט לעיל, מחייבת פניה לבית המשפט ואישור בית המשפט, מראש, למכירת דירה ו/או למכירת נכס מקרקעין כלשהו שבבעלותו ו/או בחכירתו של אלכסיי הקשיש.

הגשת פרטה ודוחות כספיים לאפוטרופוס הכללי

האפוטרופוס לרכוש חייב להגיש פרטה (פרוט הנכסים של האדם עליו הוא משמש אפוטרופוס) ודוחות כספיים מדי שנה בשנה לאפוטרופוס הכללי.

האפוטרופוס חייב להגיש דוח כספי סופי, לאפוטרופוס הכללי, בפקיעת תפקידו כאפוטרופוס.

למי יש להעביר את צו מינוי האפוטרופוס הזמני?

בית המשפט קבע בצו המינוי הזמני כי את הצו הזמני למינוי אפוטרופוס יש למסור:

א. לאדם עליו מונה אפוטרופוס.

* אין חובה למסור את צו מינוי האפוטרופוס לאדם שמונה לו אפוטרופוס אם הוא נמצא במוסד סיעודי/בי"ח/הוסטל.

ב. לאפוטרופוס הכללי.

ג. לבא כח היועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה.

חתימת שופט/ת על הצו הזמני למינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש

צו מינוי האפוטרופוס הזמני לגופו ולרכושו של אלכסיי חתום על ידי שופטת בית המשפט לענייני משפחה במחוז המרכז, כיון שאלכסיי מתגורר במחוז המרכז.

בצו המינוי הזמני, מופיע תאריך מתן צו המינוי הזמני 5.9.17

למעלה

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

ּ