צרו קשר
ּ

מינוי אפוטרופוס

עו"ד עפרה זיו עוסקת באפוטרופסות כמייצגת את מי שמגיש בקשה להתמנות כאפוטרופוס ו/או (במקרה אחר) את מי שמתנגד לצו מינוי אפוטרופוס וכן מייצגת את האפוטרופוס בהגשת בקשה, לבית המשפט למתן הוראות.

עו"ד עפרה זיו משמשת כאפוטרופסית לגוף ולרכוש, מכוח צו מינוי של כב' בית המשפט, לאנשים קשישים הסובלים מדמנסיה לרבות אלצהיימר וכן משמשת כאפוטרופסית לגוף ולרכוש לאנשים הלוקים בנפשם ו/או לאנשים הסובלים ממוגבלות שכלית התפתחותית.

לייעוץ ולייצוג משפטי בכל עניין הנוגע לאפוטרופסות ניתן לפנות אלי בטלפון 03-6730117 או למלא טופס צור קשר ואחזור אליכם בהקדם.

בקשה למינוי אפוטרופוס

בקשה למינוי אפוטרופוס יש להגיש לבית המשפט.

בית המשפט בלבד מוסמך למנות אפוטרופוס לגוף ולרכוש.

כל עוד בית המשפט לא מינה אפוטרופוס לגוף ולרכוש לאדם מסוים, רשאי אותו אדם לקבל החלטות ולבצע פעולות משפטיות בכל הנוגע לחייו האישיים ולרכושו.

איזה בית משפט מוסמך למנות אפוטרופוס?

בית המשפט לענייני משפחה הוא בית המשפט המוסמך למנות אפוטרופוס.

הבקשה למינוי אפוטרופוס מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה הנמצא באזור מגוריו של האדם שמבקשים מבית המשפט למנות לו אפוטרופוס.

תוכן הבקשה למינוי אפוטרופוס

בבקשה למינוי אפוטרופוס יש לציין את יחס הקרבה בין המבקש לבין האדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס לגוף ולרכוש.

יש לציין את מצבו הבריאותי של האדם שמבקשים להתמנות כאפוטרופוס לגופו או לרכושו.

יש לנמק מדוע זקוק אותו אדם שלגביו מוגשת הבקשה למינוי אפוטרופוס, לאפוטרופוס.

הגשת תצהיר

מבקש המגיש בקשה, לבית המשפט, להתמנות כאפוטרופוס לגוף או לרכוש לאדם מסוים חייב לצרף לבקשה תצהיר המפרט את עובדות המקרה ואת הנימוקים לבקשה.

המבקש חייב לחתום על התצהיר בפני עו"ד שיאמת את חתימתו.

תעודה רפואית מפסיכיאטר או מפסיכוגריאטר

לבקשה למינוי אפוטרופוס חובה לצרף תעודה רפואית בחתימת פסיכיאטר או פסיכוגריאטר (במקרה שמדובר באדם קשיש) המעידה על מצבו הבריאותי של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס.

הפסיכיאטר ו/או הפסיכוגריאטר, יציינו בתעודה הרפואית מדוע זקוק המטופל למינוי אפוטרופוס וכן יציינו מה דעתו של המטופל ואם הוא מסוגל להביע דעתו בעניין הבקשה למנות לו אפוטרופוס לגוף ולרכוש.

על פי תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב – 1962 חייב בית המשפט לשמוע את האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס.

לעיתים קרובות, האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס אינו מבין את משמעות הביטוי אפוטרופוס ואינו מסוגל להביע דיעה בעניין הבקשה למנות לו אפוטרופוס.

על השאלה אם האדם שממנים לו אפוטרופוס מבין ו/או מסוגל להביע דעתו בעניין הבקשה למנות לו אפוטרופוס יכול להשיב אך ורק פסיכיאטר או פסיכוגריאטר.

הסכמת קרובי האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס, למינויו של המבקש כאפוטרופוס לגוף ולרכוש

בית המשפט דורש את הסכמת בת זוגו וילדיו של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס לבקשה למנות את המבקש כאפוטרופוס לגוף ולרכוש.

תגובת ב"כ היועץ המשפטי לממשלה לבקשה למינוי אפוטרופוס לגוף ו/או לרכוש

חובה להעביר את העתק הבקשה למינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש, שהוגשה לבית המשפט, לב"כ היועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה ובמשרד האפוטרופוס הכללי ולקבל את תגובתם לבקשה.

החלטת בית המשפט בבקשה למינוי אפוטרופוס (כשאין התנגדות למינוי אפוטרופוס)

בית המשפט בודק אם האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס הפקיד יפוי כח מתמשך ו/או הנחיות מקדימות באפוטרופוס הכללי

בטרם מתן ההחלטה אם למנות לאדם מסוים אפוטרופוס אם לאו ו/או אם למנות את המבקש כאפוטרופוס, בודק בית המשפט, במזכירות האפוטרופוס הכללי, אם האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס הפקיד, במזכירות האפוטרופוס הכללי, יפוי כח מתמשך ו/או הנחיות מקדימות.

בית המשפט יתחשב ברצונו של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס כפי שהביע ביפוי הכח המתמשך ו/או בהנחיות המקדימות.

יצוין כי הוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות בנושא יפוי כח מתמשך והנחיות מקדימות נכנסו לתוקף באפריל 2017 ולכן רוב האנשים שמבקשים למנות להם אפוטרופוס לא חתמו, מן הסתם, על יפוי כח מתמשך ו/או על הנחיות מקדימות.

יש לקוות שבמרוצת הזמן יפקידו יותר ויותר אנשים, במזכירות האפוטרופוס הכללי, יפוי כח מתמשך והנחיות מקדימות ויקלו על מלאכתו של כב' בית המשפט במינוי אפוטרופוס.

בית המשפט ישמע את האדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס

על פי תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, חייב בית המשפט לשמוע את דעתו של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס, בטרם ייתן בית המשפט את החלטתו אם למנות לאדם מסוים אפוטרופוס אם לאו.

במקרה ופסיכיאטר או פסיכוגריאטר קבעו שאדם מסוים אינו מסוגל להביע דעתו, לא ישמע בית המשפט את אותו אדם.

רצון האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס

בית המשפט יתחשב במידת האפשר, ברצונו של האדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס וישמע את דעתו, במידת האפשר, אם הוא מסכים שיתמנה לו אפוטרופוס ואם הוא מסכים שהמבקש להתמנות לו אפוטרופוס ישמש לו אפוטרופוס או שיתמנה אדם אחר כאפוטרופוס.

בחינת חלופות

בית המשפט יבחן אם קיימת חלופה למינוי אפוטרופוס כדי לא לפגוע בחירותו ו/או בעצמאותו של האדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס.

במקרה ומצבו הבריאותי של אדם מאפשר לו לקבל החלטות בעצמו כשהוא מסתייע בתומך החלטות, ימנה בית המשפט תומך החלטות ולא ימנה אפוטרופוס לאדם.

התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע:

א. בית המשפט לא ימנה אפוטרופוס לאדם בגיר אלא אם ראה:

(1) בלא מינוי עלולים להיפגע זכויות, אינטרסים או צרכים של האדם;

(2) לא הופקד אצל האפוטרופוס הכללי ייפויי כוח מתמשך שערך האדם בעניינים שלגביהם מתבקש המינוי;

(3) לא ניתן להשיג את המטרה שלשמה נדרש מינוי אפוטרופוס ולשמור על טובתו של האדם בדרך המגבילה פחות את זכויותיו, חירותו ועצמאותו, לאחר שבחן את החלופות בנסיבות העניין, לרבות האפשרות למנות תומך בקבלת החלטות .

אלכס עלה לארץ בשנות ה-90 מחבר העמים, לאלכס בת יחידה עמה הוא בקשרים קרובים.

ברוסיה עבד אלכס כרופא מנתח.

בארץ, לא עבד במקצועו.

כיום אלכס בן 88 וסובל מדמנסיה, הוא אינו יודע כמה כסף יש לו בחשבון הבנק, הוא אינו מסוגל לשלם את התשלומים השוטפים, הוא אינו מסוגל להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי לקבלת גמלת סיעוד ועוד.

פסיכיאטר קבע שאלכס זקוק לאפוטרופוס וכי אלכס אינו מסוגל להביע דעתו בשאלה אם למנות לו אפוטרופוס אם לאו.

אלכס זקוק לאפוטרופוס כדי להגן את זכויותיו ו/או על האינטרסים שלו ו/או על הצרכים שלו.

כיון שהפסיכיאטר קבע שאלכס אינו מסוגל להביע דעתו בשאלה אם למנות לו אפוטרופוס, לא יזמין בית המשפט את אלכס לדיון ולא ישמע אותו. בית המשפט יבדוק במזכירות האפוטרופוס הכללי אם אלכס חתם על יפוי כח מתמשך ו/או על הנחיות מקדימות.

סביר להניח שאלכס שהחל לסבול ממחלת הדמנסיה לפני כשנה לא הפקיד במזכירות האפוטרופוס הכללי יפוי כח מתמשך ו/או הנחיות מקדימות שנכנסו לתוקפן באפריל 2017.

בית המשפט יבחן אם קיימת חלופה למינוי אפוטרופוס: האם אלכס מסוגל לקבל החלטות בעצמו בסיוע תומך החלטות?

התעודה הרפואית בחתימת הפסיכיאטר אינה מותירה ספק, אלכס נמצא בשלב מתקדם של מחלת הדמנסיה ואינו מסוגל לקבל החלטות בעצמו.

גם אם יסתייע בתומך החלטות.

בהתחשב בתעודה הרפואית של הפסיכיאטר שפרט את מצבו הבריאותי של אלכס, ובהתחשב בטובתו של אלכס אין ספק שיש למנות לו אפוטרופוס.

אלכס אלמן ובתו טניה קרובה לו ביותר ודואגת לו.

בנסיבות העניין ימנה בית המשפט את טניה כאפוטרופוס לגוף ולרכוש של אביה אלכס.

בית המשפט הממנה אפוטרופוס לאדם מסוים שהוא מעל גיל 18 יפרט בהחלטתו עניין מסוים אחד או יותר שימסרו לאפוטרופוס מבין העניינים האלה:

1. עניין מסוים או עניינים מסוימים שיקבע בית המשפט.

2. עניינים רפואיים

3. עניינים אישיים

4. ענייני רכוש

בית המשפט יצמצם, ככל האפשר את העניינים שימסרו לאפוטרופוס אם ניתן להשיג את המטרה שלשמה מונה האפוטרופוס ולשמור על טובתו של האדם בלי לקבוע עניינים נוספים.

בית המשפט יצמצם, ככל שאפשר, את תקופת מינוי האפוטרופוס אם ניתן להשיג את המטרה שלשמה מונה האפוטרופוס בתקופה קצרה יותר.

בית המשפט רשאי לתת בצו המינוי הוראות בנוגע לפעולתו של אפוטרופוס ולקבוע תנאים והגבלתו לגבי פעולתו כאמור.

בית המשפט ינמק ויפרט את השיקולים ששקל בהחלטתו למנות אפוטרופוס.

התנגדות למינוי אפוטרופוס

האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס רשאי להתנגד:

א. לעצם הבקשה למנות לו אפוטרופוס לגופו ו/או לרכושו

ב. לזהות האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס.

האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס רשאי לבקש שאדם מסוים יתמנה אפוטרופוס לגוף ולרכוש או שאדם מסוים יתמנה אפוטרופוס לגוף ואדם אחר יתמנה אפוטרופוס לרכוש.

בן/בת הזוג או הילדים של האדם שמבקשים, מבית המשפט, למנות לו אפוטרופוס, וכן ב"כ היועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה רשאים להגיש התנגדות:

א. למינוי אפוטרופוס על גופו ו/או על רכושו של אדם מסוים.

ב. להגיש התנגדות למינויו של מבקש מסוים כאפוטרופוס לגוף ו/או לרכוש.

דוגמאות למקרים בהם הוגשה התנגדות, לבית המשפט, למינוי אפוטרופוס לגוף ו/או לרכוש

ילדיו של אהרון מנישואיו הקודמים פנו אלי ובקשו ממני להגיש בקשה, לבית המשפט להתנגד למינויה של שלומית אשתו השנייה של אהרון כאפוטרופוס לרכושו.

הילדים חששו ששלומית תשתלט על רכוש אביהם ובקשו למנות אחד הילדים כאפוטרופוס על אביהם.

ג'קי התגורר שנים רבות מעבר לים וטען שאחותו ורדה המשמשת אפוטרופסית לגופו ולרכושו של אביו אינה ממלאת את תפקידה כראוי, מושכת כספים מחשבון הבנק של אביו ומשתמשת בכספים אלו לבזבוזים ולמותרות ולא לצרכי אביו.

טענתי, בבית המשפט, שכל מטרתה של ורדה היא למשוך כספים מחשבון הבנק של אביו של ג'קי "ולדלל" את החשבון.

ג'קי פנה אלי בבקשה לבטל את מינויה של ורדה כאפוטרופסית לרכושו של אביו הקשיש ולהתמנות במקומה כאפוטרופוס לרכושו של אביו.

הסברתי לג'קי שבית המשפט אינו ממנה תושב חוץ כאפוטרופוס לגוף ו/או לרכוש.

בסופו של יום, מינה אותי כב' בית המשפט כאפוטרופסית לגופו ולרכושו של אביו של ג'קי יחד עם ורדה אחותו.

אני וורדה שימשנו כאפוטרופסים לגוף ולרכוש על האב הקשיש עד לפטירתו.

מריומה הייתה אלמנה בת 90 ללא ילדים, אחיותיה ואחיה נפטרו אולם היו לה אחייניות ואחיינים רבים.

ריקי אחיינית אחת שהתגוררה בסביון החליטה "לקחת" את הדודה לביתה, היא עשתה זאת מאחורי גבם ומבלי ידיעתם של האחייניות ו/או האחיינים האחרים.

לא חלף זמן רב וריקי הגישה בקשה לבית המשפט להתמנות כאפוטרופוס לגוף ולרכוש על דודתה.

האחייניות והאחיינים האחרים התנגדו למינויה של ריקי כאפוטרופוס לגוף ולרכוש של דודתה.

בית המשפט מינה אותי כאפוטרופסית חיצונית לגוף ולרכוש על מריומה.

אפוטרופוס חיצוני הוא אפוטרופוס שאינו קרוב משפחה של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס.

החלטת בית המשפט בבקשת ההתנגדות למינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש

בטרם מתן החלטתו של בית המשפט אם לקבל את ההתנגדות למינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש על אדם מסוים או לדחות את ההתנגדות למינוי אפוטרופוס על אדם מסוים, מתבצע ההליך המשפטי הבא:

בית המשפט שומע את טענות מי שמתנגד לבקשה למנות אפוטרופוס לאדם מסוים ו/או את ההתנגדות למנות את המבקש המסוים כאפוטרופוס לגוף ולרכוש.

בית המשפט שומע את טענות מי שמבקש להתמנות כאפוטרופוס לגוף ולרכוש.

בית המשפט שומע את עמדת ב"כ היועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה.

בית המשפט יכול לדרוש חוות דעת רפואית נוספת מפסיכיאטר ו/או מפסיכוגריאטר.

לאחר שמיעת טענות הצדדים (המבקש להמתנות כאפוטרופוס, המתנגד למינוי האפוטרופוס וב"כ היועץ המשפטי לממשלה), נותן בית המשפט את החלטתו אם למנות את המבקש כאפוטרופוס לגוף ו/או לרכוש אם לאו.

צו מינוי אפוטרופוס

צו מינוי אפוטרופוס הוא צו שנותן בית המשפט לענייני משפחה.

כותרתו של צו המינוי הוא: צו מינוי אפוטרופוס.

צו מינוי אפוטרופוס מצוין כי בית המשפט החליט למנות את עו"ד עפרה זיו נושאת תעודת זהות ____ מס' מר"ח הרב חבה מס' 5 ברמת גן, כאפוטרופוס על גופה ורכושה של מלכה כהן נושאת ת.ז. מס' ____ .

בצו מינוי, האפוטרופוס מצוין כי המינוי על גופה ו/או על רכושה של מלכה כהן הוא מינוי זמני או מינוי קבוע.

אם מדובר במינוי אפוטרופוס זמני מצוין בצו מינוי האפוטרופוס כי תוקף צו מינוי האפוטרופוס הוא למשך חודשיים או לחצי שנה או לשנה מיום מתן צו מינוי האפוטרופוס.

צו מינוי אפוטרופוס זמני יהיה בתוקף בהתאם להחלטת כב' בית המשפט כפי שמצוין בצו מינוי האפוטרופוס.

כל עוד לא חתם השופט/ת על צו מינוי אפוטרופוס אין האפוטרופוס שמינה כב' בית המשפט רשאי לפעול.

האפוטרופוס שכב' בית המשפט מינה יתחיל לפעול אך ורק לאחר שניתן צו מינוי אפוטרופוס חתום על ידי שופט/ת.

למעלה

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

ּ