צרו קשר

  ּ

  מינוי אפוטרופוס

  מינוי אפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים ומינוי אפוטרופוס לרכוש

   

  הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס

  בקשה למינוי אפוטרופוס יש להגיש לבית המשפט.

  בית המשפט בלבד מוסמך למנות אפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים ואפוטרופוס לרכוש.

  כל עוד בית המשפט לא מינה אפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים ואפוטרופוס לרכוש לאדם מסוים, רשאי אותו אדם לקבל החלטות ולבצע פעולות משפטיות בכל הנוגע לחייו האישיים ולרכושו.

   

  איזה בית משפט מוסמך למנות אפוטרופוס?

  בית המשפט לענייני משפחה הוא בית המשפט המוסמך למנות אפוטרופוס.

  הבקשה למינוי אפוטרופוס מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה הנמצא באזור מגוריו של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס.

   

  מי רשאי להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים ו/או אפוטרופוס לרכוש

  בן הזוג רשאי להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס לרכושה של בת זוגו וכמובן שבת הזוג רשאית להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס לרכוש בן זוגה.

  קרוב משפחה רשאי להגיש בקשה לבית המשפט למינוי אפוטרופוס לענייניו האישיים, הרפואיים ואפוטרופוס לרכוש של קרוב משפחתו.

  הגדרת קרוב בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962 היא:

  בן זוג, אב, אם, בן, בת, אח, אחות, סב, סבה, נכד, נכדה;

  בא כוח היועץ המשפטי לממשלה רשאי להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים ולמינוי אפוטרופוס לרכוש.

   

  תוכן הבקשה למינוי אפוטרופוס

  בבקשה למינוי אפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים ואפוטרופוס לרכוש. יש לציין את יחס הקרבה בין האדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים ואפוטרופוס לרכוש לבין מי שמבקש להתמנות כאפוטרופוס.

  יש לציין את מצבו הבריאותי של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס לעניינים אישיים, רפואיים ואפוטרופוס לרכוש.

  יש לנמק מדוע זקוק אותו אדם שלגביו מוגשת הבקשה למינוי אפוטרופוס, לאפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים ואפוטרופוס לרכוש.

   

  מי קובע אם האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס מסוגל להביע את דעתו ולתת הסכמה למינוי אפוטרופוס לענייניו האישיים הרפואיים ואפוטרופוס לרכוש?

  על השאלה אם האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס מבין ו/או מסוגל להביע דעתו בעניין הבקשה למנות לו אפוטרופוס יכול להשיב אך ורק פסיכיאטר או פסיכוגריאטר.

   

  תעודה רפואית מפסיכיאטר או מפסיכוגריאטר.

  לבקשה למינוי אפוטרופוס חובה לצרף תעודה רפואית בחתימת פסיכיאטר או פסיכוגריאטר (במקרה שמדובר באדם קשיש) המעידה על מצבו הבריאותי של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס.

  הפסיכיאטר ו/או הפסיכוגריאטר, יציין בתעודה הרפואית מדוע זקוק המטופל למינוי אפוטרופוס.

  האם המטופל מסוגל להביע דעה בעניין הבקשה למנות לו אפוטרופוס?

  האם המטופל מסכים למינוי אפוטרופוס לענייניו האישיים, הרפואיים ו/או אפוטרופוס לרכוש.

  האם האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס מסכים למינוי האדם שמבקש להתמנות כאפוטרופוס לגופו ולרכושו.

   

  הגשת תצהיר

  מבקש המגיש בקשה, לבית המשפט, להתמנות כאפוטרופוס לעניינים אישיים, רפואיים (אפוטרופוס לגוף) ואפוטרופוס לרכוש חייב לצרף לבקשה תצהיר המפרט את עובדות המקרה.

  המבקש חייב לחתום על התצהיר בפני עו"ד שיאמת את חתימתו.

   

  הסכמת קרובי האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס, למינויו של המבקש כאפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים ואפוטרופוס לרכוש.

  הסכמת בן/בת הזוג והילדים למינוי אפוטרופוס לבן/בת הזוג ו/או למינוי אפוטרופוס לאביהם.

  בית המשפט דורש את הסכמת בת זוגו וילדיו של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס לעניינים אישיים, רפואיים ואפוטרופוס לרכוש.

   

  הסכמת האחות והאח ו/או האחייניות והאחיינים למינוי אפוטרופוס לאחותם ו/או לאחיהם ו/או לדודה ו/או לדוד

  במקרה ולאדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס לרכוש ו/או אפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים אין ילדים, ומי שמבקש למנות אפוטרופוס הם אחותו או אחיו או אחייניתו או אחיינו של האדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס, מבקש בית המשפט את הסכמת קרובי המשפחה מאותה דרגת קירבה לבקשה למינוי אפוטרופוס כגון:

  אם הבקשה מוגשת על ידי האחות יבקש בית המשפט את הסכמת כל אחיותיו ואחיו של מי שמבקשים למנות לו אפוטרופוס לרכוש.

  כנ"ל בעניין בקשה למינוי אפוטרופוס לרכוש המוגשת על ידי האחיינית ו/או אחיין דורש בית המשפט את הסכמת כל האחייניות ו/או את הסכמת כל האחיינים לבקשה למינוי אפוטרופוס.

  במקרה שמגיש הבקשה למינוי אפוטרופוס הוא בן הדודה ו/או בן הדוד של מי שמבקשים למנות לו אפוטרופוס, יבקש בית המשפט את הסכמת כל בני הדודות ובני הדודים של מי שמבקשים למנות לו אפוטרופוס.

   

  האם לאדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס ניתן יומו בבית המשפט?

  על פי תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב – 1962 חייב בית המשפט לשמוע את האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס.

  לעיתים קרובות האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס אינו מבין את משמעות הביטוי אפוטרופוס ואינו מסוגל להביע דעה בעניין הבקשה למנות לו אפוטרופוס.

  במקרה ופסיכיאטר או פסיכוגריאטר קבע שאדם מסוים אינו מסוגל להביע דעתו, לא ישמע בית המשפט את אותו אדם.

  בדרך כלל אין בית המשפט שומע את האדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס לפני מתן צו מינוי אפוטרופוס.

   

  תגובת ב"כ היועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה לבקשה למינוי אפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים ואפוטרופוס לרכוש

  חובה להעביר את העתק הבקשה שהוגשה לבית המשפט למינוי אפוטרופוס לעניינים אישיים, רפואיים ואפוטרופוס לרכוש, לבא כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה ובמשרד האפוטרופוס הכללי ולקבל את תגובתם לבקשה.

   

  תגובה ב"כ היועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה לבקשה למינוי אפוטרופוס לעניינים אישיים רפואיים ואפוטרופוס לרכוש

  עורכי הדין בלשכה המשפטית במשרד הרווחה בוחנים כל בקשה למינוי אפוטרופוס וכותבים תגובה לבית המשפט שהם מסכימים לבקשה למינוי אפוטרופוס לאדם מסוים אם לאו.

  לעיתים מסכים בא כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה לבקשה למינוי אפוטרופוס ולעיתים הוא מתנגד לבקשה למינוי אפוטרופוס ומבקש מבית המשפט להזמינו לדיון.

   

  החלטת בית המשפט בבקשה למינוי אפוטרופוס

  האם האדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס חתם על ייפוי כוח מתמשך ועל הנחיות מקדימות?

  לפני הכול בודק בית המשפט אם האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס הפקיד ייפוי כוח מתמשך והנחיות מקדימות במזכירות האפוטרופוס הכללי.

  במקרה ומתברר שהאדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס הפקיד ייפוי כוח מתמשך במזכירות האפוטרופוס הכללי, דוחה בית המשפט את הבקשה למינוי אפוטרופוס לאותו אדם.

  ייפוי כוח מתמשך נועד להחליף את המוסד הנוקשה והמסורבל של אפוטרופסות.

  יצוין כי הוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות בנושא ייפוי כוח מתמשך והנחיות מקדימות נכנסו לתוקף באוקטובר 2016 ולכן רוב האנשים שמבקשים למנות להם אפוטרופוס לא חתמו, מן הסתם, על ייפוי כוח מתמשך ו/או על הנחיות מקדימות בייפוי כוח מתמשך.

  יש לקוות שבמרוצת הזמן יפקידו יותר ויותר אנשים, במזכירות האפוטרופוס הכללי, ייפוי כוח מתמשך והנחיות מקדימות בייפוי כוח מתמשך וייתרו את הצורך במינוי אפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף) ובמינוי אפוטרופוס לרכוש.

   

  רצון האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס לרכוש

  בית המשפט יתחשב במידת האפשר, ברצונו של האדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס לרכוש וישמע את דעתו, במידת האפשר, בשאלה האם הוא מסכים שיתמנה לו אפוטרופוס לרכוש והאם הוא מסכים שבית המשפט ימנה את מי שמבקש להתמנות כאפוטרופוס לרכושו.

   

  בחינת חלופות אפשריות במינוי אפוטרופוס לרכוש

  מינוי תומך בקבלת החלטות

  בית המשפט יבחן אם קיימת חלופה אחרת במקום מינוי אפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף) ו/או חלופה אחרת למינוי אפוטרופוס לרכוש לאדם מסוים כדי לא לפגוע בחירותו ו/או בעצמאותו ו/או בכבודו של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס.

  במקרה ומצבו הנפשי ו/או השכלי של אותו אדם מאפשר לו לקבל החלטות בעצמו ו/או לבצע פעולות, כשהוא מסתייע בתומך החלטות, ימנה בית המשפט תומך החלטות כדי שיסייע בידי אותו אדם לקבל החלטות ולבצע פעולות.

  במקרה זה, בית המשפט לא ימנה אפוטרופוס לאותו אדם שהוחלט למנות לו תומך החלטות.

  התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע:

  א. בית המשפט לא ימנה אפוטרופוס לאדם בגיר אלא אם ראה:

  (1) בלא מינוי עלולים להיפגע זכויות, אינטרסים או צרכים של האדם;

  (2) לא הופקד אצל האפוטרופוס הכללי ייפויי כוח מתמשך שערך האדם בעניינים שלגביהם מתבקש המינוי;

  (3) לא ניתן להשיג את המטרה שלשמה נדרש מינוי אפוטרופוס ולשמור על טובתו של האדם בדרך המגבילה פחות את זכויותיו, חירותו ועצמאותו, לאחר שבחן את החלופות בנסיבות העניין, לרבות האפשרות למנות תומך בקבלת החלטות.

   

   

  לעורך דין אפוטרופסות עפרה זיו ניסיון עשיר בהגשת בקשות לבית המשפט למינוי אפוטרופוס לרכוש בן/בת זוג, למינוי אפוטרופוס לרכוש להורה קשיש ולמינוי אפוטרופוס לרכוש לילד בגיר.

  לייעוץ וטיפול משפטי נא התקשרו לטלפון מס' 03-6730117 ואשמח לעזור.

   

  בקשה למינוי אפוטרופוס

   

  בקשה למינוי אפוטרופוס גוף

  בקשה למינוי אפוטרופוס לרכוש ובקשה למינוי אפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף)

   

  נטלי הגישה בקשה למינוי אפוטרופוס לאביה

   

  אלכסיי, אביה של נטלי פרש לפני 15 שנים מעבודתו ככירורג בבית חולים.

  כיום אלכסיי הוא בן למעלה מ-80 שנים ועל פי חוות דעת רפואית הוא זקוק למינוי אפוטרופוס לרכוש ולמינוי אפוטרופוס לענייניו האישיים והרפואיים (אפוטרופוס לגוף).

  נטלי קראה אודות עורך דין אפוטרופסות עפרה זיו באינטרנט ופנתה אליה כדי שתגיש, בקשה למינוי אפוטרופוס לרכוש וכן כדי שתגיש בקשה למינוי אפוטרופוס לענייניו האישיים והרפואיים של אביה אלכסיי.

  במחצית אוגוסט 2020 פנתה עורך דין אפוטרופסות עפרה זיו לבית המשפט והגישה בקשה למינוי אפוטרופוס לרכוש לאביה של נטלי וכן בקשה למינוי אפוטרופוס לענייניו האישיים והרפואיים (אפוטרופוס לגוף) לאלכסיי – אביה של נטלי.

  עורך דין אפוטרופסות עפרה זיו, הגישה בקשה למינוי אפוטרופוס זמני ו/או למינוי אפוטרופוס קבוע לאלכסיי.

   

  הסכמת בני משפחה מדרגה ראשונה לבקשה למינוי אפוטרופוס לרכוש.

  בית המשפט דורש הסכמת בני משפחה מדרגה ראשונה לבקשה למינוי אפוטרופוס.

  ריטה אשתו של אלכסיי נתנה הסכמתה לבקשה למינוי אפוטרופוס לאלכסיי, דהיינו שבתה נטלי תתמנה אפוטרופוס לרכושו ואפוטרופוס לענייניו האישיים והרפואיים (אפוטרופוס לגוף) של אלכסיי.

  בוריס בנו של אלכסיי, המתגורר דרך קבע בקנדה, נתן הסכמתו לבקשה למינוי אפוטרופוס לאביו אלכסיי דהיינו שאחותו נטלי תתמנה אפוטרופוס לרכוש ואפוטרופוס לענייניו האישיים והרפואיים (אפוטרופוס לגוף) של אלכסיי.

  יומיים לאחר סיום פגרת בית המשפט נתן כב' בית המשפט צו מינוי אפוטרופוס זמני הממנה את נטלי כאפוטרופוס לרכוש וכאפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים של אביה הקשיש.

  צו המינוי הזמני של נטלי כאפוטרופוס לרכוש וכאפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף) תקף לשנה.

   

  בקשה למינוי אפוטרופוס לרכוש

  אלכסיי, אביה של נטלי פרש לפני 15 שנים מעבודתו ככירורג בבית חולים.

  כיום אלכסיי הוא בן למעלה מ-80 שנים ועל פי חוות דעת רפואית הוא זקוק לאפוטרופוס לרכוש ואפוטרופוס לענייניו האישיים והרפואיים.

  נטלי קראה אודות עורך דין אפוטרופסות עפרה זיו באינטרנט ופנתה אליה כדי שתגיש, בקשה לבית המשפט למינויה כאפוטרופוס לרכוש וכן למינויה כאפוטרופוס לענייניו האישיים והרפואיים של אביה הקשיש.

  במחצית אוגוסט 2020 הגישה עורך דין אפוטרופסות עפרה זיו בקשה לבית המשפט למינויה של נטלי כאפוטרופוס לרכושו של אביה הקשיש וכן למינויה כאפוטרופוס לענייניו האישיים והרפואיים של אביה במינוי זמני ו/או במינוי קבוע.

   

  הסכמת בני משפחה מדרגה ראשונה למינוי אפוטרופוס לרכוש.

  בית המשפט דורש הסכמת בני משפחה מדרגה ראשונה לבקשה למינוי אפוטרופוס לרכוש.

  ריטה אשתו של אלכסיי הסכימה שבתה נטלי תתמנה אפוטרופוס לרכושו של אלכסיי בעלה .

  בוריס אחיה של נטלי, המתגורר דרך קבע בקנדה נתן הסכמתו למינויה של נטלי כאפוטרופוס לרכוש של אביו אלכסיי

  ריטה ובוריס הסכימו שנטלי תתמנה כאפוטרופוס לענייניו האישיים והרפואיים (אפוטרופוס לגוף) של אלכסיי.

   

  יומיים לאחר סיום פגרת בית המשפט נתן כב' בית המשפט צו מינוי אפוטרופוס זמני הממנה את נטלי כאפוטרופוס לרכוש וכאפוטרופוס לעניינים אישיים ורפואיים של אביה הקשיש.

  צו המינוי הזמני של נטלי כאפוטרופוס לרכוש ולעניינים אישיים ורפואיים (אפוטרופוס לגוף) תקף לשנה.

  בית המשפט הגדיר בצו מנוי האפוטרופוס הזמני את סמכויותיה של נטלי כאפוטרופוס לענייניו האישיים והרפואיים של אביה הקשיש וכאפוטרופוס לרכושו של אביה הקשיש.

  נטלי תהיה רשאית לחתום על כל מסמך ו/או בקשה כל שהיא מצד גורם רפואי ו/או שירותי הרווחה בקשר לטיפול רפואי מכל סוג שהוא ו/או שרות מכל מין וסוג שהוא הכרוך ברווחתו של אביה הקשיש אלכסיי.

   

  צו מינוי אפוטרופוס לרכוש על הורה קשיש

  כב' בית המשפט מינה את נטלי אפוטרופוס לרכוש של אביה במינוי זמני.

  כב' בית המשפט הגדיר בצו מינוי אפוטרופוס זמני לרכוש את סמכויותיה של נטלי כאפוטרופוס לרכוש של אביה אלכסיי.

  נטלי תהיה רשאית לקבל מידע מכל גורם פיננסי שהוא לצורך הגשת פרטה ודו"ח ראשוני לאפוטרופוס הכללי בהתאם לחוק ולתקנות ולצורך כך בלבד, נטלי מוסמכת לחתום על כל מסמך/בקשה/טופס הדרוש לקבלת המידע מהבנק או מלשכת רישום המקרקעין (טאבו).

   

  תפקידה של נטלי כאפוטרופוס לרכוש של אביה הקשיש

  תפקידה של נטלי כאפוטרופוס לרכושו של אביה אלכסיי הוא להגן על רכושו של אביה, לשמור על רכושו ולהשביחו ככל שניתן.

  הצעד הראשון של נטלי בהגנה על רכושו של אביה הוא רישום צו מינוי אפוטרופוס על נכסי המקרקעין של אביה בטאבו.

  נכסי מקרקעין פירושם: דירה, חנות, מגרש, בניין ועוד.

  מדוע חשוב שנטלי תרשום את צו מינוי האפוטרופוס לרכוש על דירתו של אביה בטאבו ?

  ישנם אנשים שמנצלים את מצוקתם של קשישים בודדים, משתלטים על רכושם, או מפתים את הקשיש הסובל מבעיות נפשיות ו/או שכליות ו/או מדמנציה לרבות אלצהיימר, למכור להם את דירתו במחיר לא ריאלי או בחצי חינם.

  רישום צו מינוי אפוטרופוס לרכושו של הורה קשיש יגן על דירתו של ההורה הקשיש וימנע מההורה הקשיש למכור את דירתו בחצי חינם. (קראו על – מינוי אפוטרופוס לחולה אלצהיימר)

  מכירת דירת האדם שבית המשפט מינה אפוטרופוס לרכושו תתאפשר אך ורק על ידי האפוטרופוס לרכוש ובכפוף לאישור מראש של כב' בית המשפט למכירת הדירה במחיר שנקבע בחוזה המכר.

  חולה אלצהיימר החליט למכור את דירתו בחצי חינם

  בהקשר זה נזכרתי בספור אמיתי:

  מוכרת הפיס ניסתה להשתלט על דירתו של ההורה הקשיש של תמי.

  אביה של תמי עבר להתגורר בביתה של תמי בתו בקריית אונו לאחר שהתאלמן מאשתו.

  תמי הייתה יוצאת יום יום לעבודה ואביה השתעמם.

  להפגת השעמום היה לו מסלול קבוע מביתה של תמי בתו לקופת חולים וחזרה אלא שבדיעבד התברר לתמי, שבדרכו לקופת חולים אביה היה עוצר על יד דוכן מפעל הפיס ומשוחח עם בעלת הדוכן, בין השניים התפתחה ידידות.

  אביה של תמי סיפר למוכרת הפיס שבבעלותו דירה בתל אביב והוא מתגורר בביתה של בתו בקריית אונו.

  מוכרת הפיס פיתתה את אביה של תמי למכור לה את דירתו במחיר מגוחך.

  בסופו של יום מכר אביה של תמי את דירתו, מבלי ידיעתה של תמי בתו, למוכרת הפיס בחצי מחיר.

  לאחר כחצי שנה, רצתה תמי להשכיר את דירת אביה בתל אביב ונדהמה לפגוש בדירת אביה אנשים זרים.

  תמי פנתה לעורך דין אפוטרופסות עפרה זיו נדהמת ובוכה.

  עורך דין אפוטרופסות עפרה זיו ערכה ברור בטאבו שהעלה שבנה של מוכרת הפיס רכש את הדירה מאביה של תמי וכיום הוא הבעלים הרשום של הדירה.

  עורך דין אפוטרופסות עפרה זיו הגישה בקשה לבית המשפט לבטול מכירת הדירה מחמת עושק ו/או ניצול מצוקתו של הורה קשיש, עורך דין אפוטרופסות עפרה זיו תמכה את הבקשה במסמכים רפואיים שונים המעידים על מצבו הנפשי והשכלי של אביה של תמי.

  לאחר דיון ראשון בבית המשפט ולאחר שהתברר לבנה של מוכרת הפיס שהוא עתיד לשלם מחיר יקר בגלל ניצול מצוקתו של אדם שהחל לסבול מאלצהיימר, החליט בנה של מוכרת הפיס לבטל את העסקה.

  תמי נשמה לרווחה ואמרה לעורך דין אפוטרופסות עפרה זיו: "הצלת את הדירה, בזכותך יש לאבא שלי דירה, בעתיד הקרוב יזדקק אבי לסיוע עובדת זרה, דמי השכירות שנקבל מהשכרת הדירה ישמשו לנו לתשלום למטפלת.

  איזה מזל יש לנו שהצלחת לבטל את עסקת המכר."

  אילו הייתה תמי מגישה בקשה לבית המשפט למינויה כאפוטרופוס לרכוש של אביה ואילו הייתה רושמת את צו מינוי האפוטרופוס לרכוש בטאבו, הייתה חוסכת מעצמה הרבה עוגמת נפש, בזבוז זמן וכסף.

  רישום צו מינוי אפוטרופוס על חשבונות הבנק של ההורה הקשיש של נטלי

  נטלי חייבת לרשום את צו מינוי האפוטרופוס לרכוש של אביה בכל אחד ואחד מחשבונות הבנק של אביה, בכל קופת גמל, בכל קרן השתלמות, בכל בית השקעות ובכל חברת ביטוח.

  רישום צו מינוי אפוטרופוס לרכוש על כספיו של ההורה הקשיש כמפורט לעיל לא יאפשר לאביה של נטלי למשוך כספים מחשבונות הבנק ו/או מקופת גמל ו/או מקרן השתלמות ו/או מחברת ביטוח ו/או מבית השקעות.

  נטלי בלבד תהיה רשאית למשוך כספים מחשבון הבנק של אביה לצרכיו ו/או לרווחתו.

   

  רישום צו מינוי אפוטרופוס לרכוש, במשרד הרישוי, על כלי רכב שבבעלות האדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש (חסוי)

  נטלי חייבת לרשום את צו מינוי האפוטרופוס לרכוש על מכוניתו של אביה, במשרד הרישוי.

  רישום צו מינוי אפוטרופוס לרכוש על מכוניתו של אלכסיי במשרד הרישוי ימנע מאלכסיי למכור את מכוניתו.

  נטלי בלבד תהיה רשאית למכור את מכוניתו של אביה, באישור מראש, של כב' בית המשפט במקרה שאביה אינו מסוגל לנהוג או במקרה שיש צורך להחליף את המכונית במכונית אחרת שאפשר להכניס לתוכה כיסא גלגלים.

  חשבון בנק משותף לאלכסיי ולאשתו ריטה?

  האפוטרופוס הכללי אינו מאפשר לאדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש לנהל חשבון בנק משותף.

  האפוטרופוס הכללי דרש מנטלי לפצל את חשבון הבנק המשותף המתנהל על שם הוריה הקשישים אלכסיי וריטה לשני חשבונות בנק: חשבון בנק אחד על שם אלכסיי וחשבון בנק שני על שם ריטה.

  נטלי חייבת לכבד את הוראת האפוטרופוס הכללי קרי למשוך את מחצית הכספים המתנהלים בחשבון הבנק המשותף ולהפקידם בחשבון בנק חדש על שם אלכסיי בלבד.

  מחצית הכספים שהיו בחשבון הבנק המשותף של אלכסיי וריטה יופקדו בחשבון בנק שיתנהל על שם ריטה בלבד.

  בחשבון הבנק של אלכסיי יופקדו כל הכנסותיו מפנסיה ו/או קצבת אזרחים ותיקים ו/או מחצית דמי השכירות שאלכסיי מקבל מהשכרת דירה משותפת לו ולאשתו ריטה. מחשבון הבנק המתנהל על שם אלכסיי בלבד, ימשכו כספים לתשלום כל ההוצאות הקשורות במישרין ו/או בעקיפין במחייתו ו/או ברווחתו של אלכסיי.

  פיצול חשבון בנק לשני חשבונות בנק: אחד על שם אלכסיי בלבד וחשבון בנק אחר על

  שם ריטה אשתו, מכביד ומחייב תשלום כפל עמלות לבנק בחשבון הבנק המתנהל על שם אלכסיי ובחשבון הבנק המתנהל על שם ריטה.

   

  עורך דין אפוטרופסות עפרה זיו, הגישה בקשה לבית המשפט ובקשה שחשבון הבנק המשותף לאלכסיי ולאשתו ריטה ימשיך להתנהל במשותף כפי שהתנהל שנים רבות.

  בית המשפט נעתר לבקשת עורך דין אפוטרופסות עפרה זיו והתוצאה הייתה שחשבון הבנק המשותף לאלכסיי ולאשתו ריטה ממשיך להתנהל על שם אלכסיי וריטה אשתו.

  הגשת הבקשה שהגישה עורך דין אפוטרופסות עפרה זיו לבית המשפט והחלטת כב' בית המשפט לא לפצל את חשבון הבנק המשותף לאלכסיי ולריטה אשתו, הקלה על נטלי

  בניהול חשבון הבנק של אביה וחוסכת ו/או מונעת בזבוז כספים כיוון שאילו החשבון המשותף היה מפוצל לשני חשבונות בנק, היה צורך לשלם כפל עמלות בכל אחד משני חשבונות הבנק שפוצלו מחשבון בנק אחד.

   

  צו מינוי אפוטרופוס לרכוש קבוע

  במהלך השנה, מאז מתן צו מינוי אפוטרופוס זמני לרכוש, בודקת העובדת הסוציאלית בעירייה את הקשר בין האפוטרופוס לרכוש לבין האדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש ואת תפקודו של האפוטרופוס לרכוש.

  דו"ח העובדת הסוציאלית בעירייה הנקראת פקידת סעד לסדרי דין, מוגש לבית המשפט בצרוף המלצת עורכת דין מהלשכה המשפטית במשרד הרווחה, להאריך את תוקף צו המינוי של האפוטרופוס לרכוש אם לאו.

  האפוטרופוס הכללי קובע תנאים להארכת צו מינוי אפוטרופוס לרכוש כמפורט להלן:

  • הגשת פרטה של נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש, לאפוטרופוס הכללי.
  • הגשת דו"ח כספי שנתי לאפוטרופוס הכללי.

  במקרה ומשרד הרווחה ממליץ להאריך את תוקף צו מינוי אפוטרופוס לרכוש ו/או במקרה שמשרד הרווחה ממליץ על מינוי אפוטרופוס לרכוש במינוי קבוע, מאמץ כב' בית המשפט, בדרך כלל, את המלצת משרד הרווחה ומאריך, בדרך כלל, את הצו הזמני של האפוטרופוס לרכוש, לתקופה נוספת ו/או נותן צו מינוי אפוטרופוס לרכוש קבוע.

   

  לעורך דין אפוטרופסות עפרה זיו, ניסיון עשיר בניהול אפוטרופסות לרכוש, לרבות הגשת בקשות לבית המשפט למינוי אפוטרופוס לרכוש.

  עורך דין אפוטרופסות עפרה זיו, משמשת כאפוטרופוס לרכוש לאנשים רבים מכוח צו מינוי של כב' בית המשפט.

  לייעוץ וטיפול משפטי נא התקשרו לטלפון מס' 03-6730117 ואשמח לעזור.

  מינוי אפוטרופוס

  מי רשאי למנות אפוטרופוס?

  בית המשפט בלבד רשאי למנות אפוטרופוס.

  מהו משך הזמן מיום הגשת הבקשה לבית המשפט למינוי אפוטרופוס ועד לקבלת צו מינוי אפוטרופוס?

  ממספר שבועות עד מספר חודשים הכול תלוי במשך הזמן שבא כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה נותן תגובה למינוי אפוטרופוס.

  במקרה ומוגשת התנגדות למינוי אפוטרופוס מתקיים דיון בבית המשפט והשופט/ת שומע את טענות המבקש להתמנות אפוטרופוס את טענות ההתנגדות למינוי אפוטרופוס ונותן פסק דין.

  במהלך פגרת בתי המשפט מ-15 ליולי עד 1 לספטמבר הקצב איטי יותר וכן בפגרת סוכות ובפגרת פסח.

   

  מי רשאי להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס?

  בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם, יכול שתוגש בידי בן זוגו או קרובו או בידי היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.

   

  מהו תוקף צו מינוי אפוטרופוס?

  בצו מינוי אפוטרופוס כתוב במפורש לכמה זמן תקף צו מינוי אפוטרופוס:

  ל-3 חודשים או לחצי שנה או לשנה.

  מדובר בצו מינוי אפוטרופוס זמני ולאחריו נותן בית המשפט צו מינוי אפוטרופוס קבוע.

   

  מה ההבדל בין צו מינוי אפוטרופוס זמני לצו מינו אפוטרופוס קבוע?

  צו מינוי אפוטרופוס זמני מוגבל למספר החודשים המצוין בצו והוא פוקע אם בית המשפט לא מצא לנכון להאריך את תוקפו.

  צו מינוי אפוטרופוס קבוע הוא צו תקף ללא הגבלת זמן והוא יישאר בתוקף, אם לא בוטל, עד לפטירתו של האדם שמונה לו אפוטרופוס.

  למעלה

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   ּ