הליך הכנת ייפוי כוח מתמשך

לשיתוף המאמר

Facebook
Twitter
LinkedIn

לקביעת פגישה

מאמרים נוספים

פגישת הכרות

הפגישה הראשונה עם דוד חכמי היא פגישת הכרות.

 

מי אתה דוד חכמי?

אני שואלת את דוד חכמי למצבו המשפחתי : האם הוא נשוי, אלמן או גרוש?

כמה ילדים וכמה נכדים יש לו?

מי מילדיו מתגורר סמוך אליו, האם כל ילדיו גרים בארץ?

מי מילדיו קרוב לו ביותר?

אני שואלת את דוד חכמי שאלות כדי להכיר וללמוד על חייו, על סדר יומו, על האנשים הקרובים לו ועל בני משפחה אחרים, על פעילויותיו, ועל רכושו: האם בבעלותו דירה נוספת, האם דירתו מושכרת, האם בבעלותו נכסי נדל"ן נוספים, האם הוא מנהל תיק השקעות בבנק ו/או בבית השקעות כלשהו, מהי רמת הסיכון שהוא בוחר להשקיע את כספיו, השקעות סולידיות או השקעות ספקולטיביות, איזה עסק הוא מנהל; חברה, שותפות וכיוצ"ב והאם יש לו נכסים נוספים כגון יאכטה, מטוס פרטי ועוד.

האם הוא מקבל תמלוגים או האם רשומים על שמו פטנטים או סימני מסחר שונים?

בפגישה אני שואלת לעיסוקו כיום או בעבר.

במה עבד או במה עסק, האם היה שכיר או עצמאי?

האם הוא ממשיך לעבוד ו/או לנהל עסק לאחר גיל הפרישה?

 

מצב בריאותו של דוד חכמי

אני שואלת את דוד חכמי אם ילדיו יודעים מה מצב בריאותו, מי הרופאים המטפלים בו, מהן התרופות שהוא נוטל מדי יום ביומו, מהן בדיקות המעקב (מעבדה ו/או בדיקות הדמיה) שעליו לבצע אחת למספר חודשים .

דוד חכמי הוא אלמן ולכן הצעתי לו למסור לילדיו וכן לצרף לייפוי הכוח המתמשך את רשימת הרופאים המטפלים בו, מספרי הטלפון של הרופאים וכתובות הדואר האלקטרוני של הרופאים.

יעצתי לדוד חכמי למסור לילדיו וכן לצרף לייפוי הכוח המתמשך את רשימת התרופות שהוא נוטל וכך לגבי בדיקות מעבדה ו/או בדיקות הדמיה שעליו לבצע אחת למספר חודשים .

 

 

הסבר מושגי יסוד בייפוי כוח מתמשך והנחיות מקדימות

אני מסבירה לדוד חכמי בהרחבה מהם מושגי היסוד שבייפוי כוח מתמשך:

מהו ייפוי כוח מתמשך, מיהו הממנה, מה פרוש הביטוי מיופה כוח ומהם תפקידיו של מיופה הכוח בייפוי כוח מתמשך, מהו ייפוי כוח מתמשך לעניינים אישיים ורפואיים, מהו ייפוי כוח מתמשך לעניינים רכושיים, מהן ההנחיות שבייפוי הכוח המתמשך, מה פירוש הביטוי מיודע בייפוי כוח מתמשך, אפשרות ביטול ייפוי הכוח המתמשך ועוד.

אני מסבירה לדוד חכמי את השאלות שבטופס/השאלון שבייפוי הכוח המתמשך.

 

עריכת הנחיות מקדימות בייפוי כוח מתמשך

אני כותבת ו/או "תופרת" הנחיות מקדימות בייפוי כוח מתמשך המתאימות לצרכיו של דוד חכמי.

אני משרטטת את תמונת חייו של דוד חכמי בתקופה שלא יהיה מסוגל לקבל החלטות ו/או לבצע פעולות בגלל מצבו הנפשי ו/או השכלי.

אני מעבירה לעיונו של דוד חכמי, בדואר אלקטרוני, את ההנחיות המקדימות בייפוי כוח מתמשך שכתבתי.

לאחר שדוד חכמי קרא את ההנחיות המקדימות בייפוי כוח מתמשך שכתבתי, אני משוחחת אתו, שומעת את הערותיו והארותיו לייפוי הכוח המתמשך ו/או מקבלת אותן בדואר אלקטרוני.

אני עורכת שינויים בייפוי הכוח המתמשך ובהנחיות המקדימות בהתאם להערותיו ולהארותיו של דוד חכמי ומתאימה את ההנחיות המקדימות שבייפוי הכוח המתמשך, בהתאם להערות ולהארות שקיבלתי מדוד חכמי.

אני מעבירה לאישורו של דוד חכמי את ההנחיות המקדימות בייפוי הכוח המתמשך, לאחר שהכנסתי בהם שינויים והתאמתי אותן להערותיו ולהארותיו.

 

חתימתו של דוד חכמי על ייפוי כוח מתמשך

דוד חכמי חותם בפניי על גבי טופס/שאלון ייפוי כוח מתמשך ועל ההנחיות המקדימות שבייפוי הכוח המתמשך.

אני מאשרת את חתימתו של דוד חכמי בפני על ייפוי הכוח המתמשך ועל ההנחיות המקדימות שבייפוי הכוח המתמשך.

 

פגישה עם מיופיי כוח בייפוי כוח מתמשך

דוד חכמי מינה את בתו ליאורה כמיופת כוחו לעניינים אישיים ורפואיים ואת בנו יואב כמיופה כוחו לעניינים רכושיים.

אני נפגשת עם בתו ובנו של דוד חכמי שאביהם מינה אותם, כאמור, כמיופיי כוחו בייפוי הכוח המתמשך.

אני מסבירה בקצרה לכל מיופה כוח את משמעות ותוצאות ייפוי הכוח המתמשך.

אני מסבירה לכל מיופה כוח שמינה דוד חכמי מהם תפקידיו וסמכויותיו כמיופה כוח בייפוי כוח מתמשך.

אני מביאה לידיעת כל מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך מתי יכנס לתוקף ייפוי הכוח המתמשך ומתי הוא פוקע.

 

חתימת מיופה הכוח בפני על גבי ייפוי הכוח המתמשך של דוד חכמי

כל מיופה כוח, שמינה דוד חכמי בייפוי הכוח המתמשך, חייב לחתום בפניי על גבי ייפוי הכוח המתמשך עליו חתם דוד חכמי.

 

אישור עו"ד על גבי ייפוי הכוח המתמשך

כל מיופה כוח חותם על גבי ייפוי הכוח המתמשך ואני מאשרת את חתימתו של כל מיופה כוח בפני על גבי ייפוי הכוח המתמשך.

 

אני מאשרת את האמור להלן:

* דוד חכמי אינו אדם עם מוגבלויות שזקוק להתאמה.

* כי הסברתי לדוד חכמי את אפשרותו לקבוע אדם שתימסר לו הודעה על כניסת ייפוי הכוח לתוקף, אדם מיודע שיקבל דיווח כמפורט לעיל, ואת היקף המידע שיימסר לו ולקרובי משפחתו.

* כי הסברתי לממנה כי האדם המיודע אינו יכול להיות קרוב משפחה של מיופה הכוח (אלא אם כן מיופה הכוח הוא קרוב משפחה של הממנה).

* הסברתי בנפרד לדוד חכמי את הפרטים שבחוק המפורטים להלן ונוכחתי לדעת כי הוא הבין את הסבריי.

* נוכחתי לדעת כי דוד חכמי מבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו והתרשמתי כי דוד חכמי הוא בעל כשירות וכי ייפוי הכוח ניתן על ידו בהסכמה חופשית ומרצון בלא שהופעלו עליו לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקתו או חולשתו.

* התרשמתי כי מתקיימים בדוד חכמי תנאי הכשירות הקבועים בחוק.

* אני מצהירה כי עברתי הכשרה לפי סעיף 32 יד' לחוק.

* אני מצהירה שאין לי עניין אישי בייפוי הכוח המתמשך.

הערה: האישור הנ"ל מופיע בטופס/שאלון ייפוי הכוח המתמשך של משרד המשפטים.

 

הפקדת ייפוי הכוח המתמשך באפוטרופוס הכללי .

שיגור ייפוי הכוח המתמשך וההנחיות המקדימות שבייפוי הכוח המתמשך לאפוטרופוס הכללי

אני משגרת את ייפוי הכוח המתמשך וההנחיות המקדימות שבו, חתום על ידי דוד חכמי ועל ידי מיופיי כוחו ומאושר על ידי, באופן מקוון, ישירות מהמחשב שלי למחשב האפוטרופוס הכללי.

במהלך שיגור ייפוי הכוח המתמשך מהמחשב שבמשרדי למשרד האפוטרופוס הכללי, מתקיימת בדיקה באם אני עו"ד פעילה והאם הוסמכתי על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפוי כוח מתמשך והנחיות מקדימות.

לאחר שמתקבל אישור על כך, אני יכולה לשגר את ייפוי הכוח המתמשך לאפוטרופוס הכללי.

בנוסף עלי להעביר את ייפוי הכוח המתמשך וההנחיות המקדימות (מקור) למזכירות האפוטרופוס הכללי.

 

אישור האפוטרופוס הכללי

לאחר ששיגרתי את ייפוי הכוח המתמשך של דוד חכמי למחשב האפוטרופוס הכללי מתקבל אישור מהאפוטרופוס הכללי בזו הלשון:

אישור זה מהווה אסמכתא על הגשת ייפוי כוח מתמשך בעניינו של דוד חכמי בתאריך 01.01.2020.
יש להמציא עותק מקורי של ייפוי הכוח המתמשך למשרדי האפוטרופוס הכללי, בהתאם לפרטי המחוז המופיעים באישור זה, בתוך 14 ימים מיום הגשת הבקשה.

תשומת הלב כי בקשה להפקדת ייפוי כוח מתמשך תיבדק רק לאחר המצאת עותק מקורי כאמור לעיל.
לאחר בדיקת הבקשה תישלח הודעה נוספת בדבר אישור או דחיית הבקשה להפקדת ייפוי הכוח המתמשך.

 

בדיקת ייפוי הכוח המתמשך וההנחיות המקדימות על ידי האפוטרופוס הכללי

האפוטרופוס הכללי בודק את ייפוי הכוח המתמשך וההנחיות המקדימות שבייפוי הכוח המתמשך של דוד חכמי.

מדובר בבדיקה טכנית הכוללת בדיקה שכל הסעיפים בטופס/השאלון ייפוי הכוח המתמשך מולאו, שהממנה ומיופה הכוח חתמו על גבי הטופס/שאלון במקום שהיה עליהם לחתום וכי בצד החתימות רשומים תאריכים.

האפוטרופוס הכללי אינו בודק את תוכנו של ייפוי הכוח המתמשך.

(משך הבדיקה של ייפוי הכוח המתמשך על ידי האפוטרופוס הכללי משתנה מעת לעת) לאחר שהאפוטרופוס הכללי מסיים לבדוק את ייפוי הכוח המתמשך מתקבלת הודעה בזו הלשון:

"הרינו להודיעך כי בקשתך להפקדת ייפוי כוח מתמשך אשר בנדון אושרה. "

קבלת הודעה מהאפוטרופוס הכללי המאשרת את ייפוי הכוח המתמשך כמצוין לעיל מהווה סיום הליך הפקדת ייפוי הכוח המתמשך באפוטרופוס הכללי.

עו"ד עפרה זיו תיתן לכם מידע משפטי, תענה על כל שאלה שתשאלו,
תיתן לכם יעוץ וטיפול משפטי מקצועי מסור ומהימן.
Scroll to Top
פתיחה
1
שלום וברכה
Call Now Button דילוג לתוכן